Krajevna skupnost


KRAJEVNA SKUPNOST  KAMNJE – POTOČE

Število prebivalcev: 414

(Kamnje 1b; tel.: 041-939-150)

Člani sveta KS Kamnje – Potoče

Predsednik: Peter Vodopivec

Podpredsednik: Borut Bratina

Člani:

– Suzana Batagelj

– Drago Lisjak

– Martina Rustja

– Nataša Peloz

– Zdravko Podgornik

 

PROGRAM DELA KS KAMNJE – POTOČE (od 2006 do 2010)

  1. KOMUNALNE ZADEVE

Pokopališče:

  • priprava vsega potrebnega za razširitev pokopališča
  • redno vzdrževanje pokopališča
  • ureditev mrliške vežice

Ceste in poti:

  • razširitev ceste Kamnje–Potoče
  • ureditev obračališča na začetku Kamenj
  • obnova asfalta v Potočah
  • postavitev ogledal na nepreglednih odsekih ceste

Splošna komunalna dejavnost

  • ureditev ekološkega otoka v Kamnjah in Kukanjah

Vodovod

  • obnova in vzdrževanje vodovodnega zajetja v Kamnjah

Kanalizacija

  • vzdrževanje obstoječe komunalne infrastrukture

 

2. DRUGE INVESTICIJE

  • Ureditev igrišča in parkirišča pod osnovno šolo